Ing. arch. Jan Rampich

Ing. arch. Jan Rampich

Autorizovaný architekt, absolvent Fakulty architektury ČVUT Praha a urbanistického postgraduálu tamtéž. Pracoval v Projektovém ústavu ČKD Praha v atelieru Ing. arch. Radima Dejmala, CSc., za jehož žáka se v profesním smyslu dosud považuje, dále na Útvaru hlavního architekta města Plzně, jako městský architekt ve Strakonicích, později jako člen poradního sboru městského architekta v Českém Krumlově a Strakonicích.

Založil vlastní architektonickou kancelář, kterou transformoval v atelier A.I.S – Architekti a inženýři Strakonice. Realizoval na 90 novostaveb rodinných domů, ale věnuje se rovněž návrhům a realizacím domů bytových, komerčních, průmyslovým a kulturním stavbám, rekonstrukcím, urbanismu a grafickému designu.

Spoluzaložil časopis Můj dům, je externím redaktorem časopisu Dům a zahrada. Zabývá se také osvětovou činností v oblasti rodinného bydlení v televizi (Receptář prima nápadů) a v rozhlasových pořadech.

Vydal knihu 21 pohledů na rodinný dům, v tisku je právě druhá kniha Rodinný dům ze všech stran, která vyjde v nakladatelství Grada v březnu 2011.


Obytný soubor se nachází cca 8 km od centra města Plzně východním směrem v lokalitě mírně svažité JZ směrem, vymezené od jihu stávající obcí Letkov, od severu a východu masivem lesa V Pytli a Na pohodnici a od západu komunikací Starý Plzenec – Chrást, v průměrné nadmořské výšce 440 m n. m. Zahrnuje cca 80 stavebních parcel.

Na první dojem zaujme svým příznivým obrazem kultivovaného obytného souboru v působivém krajinném rámci. Dvacet let se zabývám problematikou bydlení v rodinných domech a obytných satelitech a mohu tedy s jistou mírou objektivity konstatovat, že obytný soubor Letkov pokládám za jeden z nejlepších v republice a v mnoha aspektech dokonce za nejlepší. Vycházím z následujících poznatků:

Zapojení nového satelitu do stávající struktury osídlení

Dá se posoudit z hledisek, v nichž je vždy přítomen prvek subjektivity i intuitivnosti, takže jej neabsolutizuji. Obytný soubor Letkov v dálkových pohledech jakoby vyrůstá ze struktury osídlení původní obce, se kterou nesoupeří, nýbrž ji doplňuje. Signalizuje svým uspořádáním svou snahu být vnímám jako součást původní obce, v dálkových pohledech působí především tvarem střech, který je konsenzní se stávající obytnou strukturou.

Velikost parcel

Všechny parcely v obytném souboru mají výměru kolem 1500 m2, což samo o sobě zajišťuje poměrně nízkou urbanistickou hustotu a napomáhá příznivé urbánní skladbě. Kromě samotné velikosti parcel (a banální pravdy, že větší pozemky jsou i lepšími stavebními parcelami) tu však hraje zásadní roli i přiměřenost velikosti staveb na nich. Regulativem bylo jasně stanoveno, že žádný dům nesmí stát blíže než 6 m od hranice pozemku, tzn., že teoretický minimální odstup dvou domů bude 12 m. Zastavěná plocha jednotlivých domů byla limitována 230 m2; podle mého názoru byla stanovena snad až příliš opatrně a příznivý obraz sídelní struktury by nebyl narušen ani u zastavěných ploch mírně vyšších (250 – 275 m2). Rovněž mírně menší stavební parcely (1200 – 1300 m2) by zřejmě za stávajících regulativů nevytvořily nijak přehuštěný výsledný dojem.

Tvar parcel

Nejužší rozměr stavebního pozemku, přiléhající ke komunikaci, činí 30 m. To je pro základní rozvržení hmot rodinného domu značně příznivé, obvyklé šířky dnešních parcelací se pohybují mezi 22 – 27 m).

Komunikační řešení

Přehledné a čitelné: páteřní obslužná komunikace, ze které se odpojují kolmo komunikace vedlejší, vlastně pojížděné chodníky, zakončené kruhovými obratišti či obratišti tvaru T. Povrch je dlážděný z menších žulových kostek. Velmi kladně lze hodnotit pěší napojení v prodloužení jednotlivých obratišť do okolní krajiny, většinou lesa.

Zeleň veřejná

Veřejný prostor satelitu je vzorně osazen už poměrně vzrostlou a udržovanou zelení v počtu několika stovek stromů, které jistým způsobem přispívají i k orientaci v území: ul. Babykovou provázejí babyky, ul. Jasanovou jasany, ulici Javorovou javory. Škoda jen, že tato koncepce nezahrnuje území stoprocentně.

Ploty

Významně přispívají ke kvalitě prostředí. Byla jim věnována značná péče, jsou jednotné, do ulice z dřevěných latí na nizoučké podezdívce, odhadem vysoké cca 140 cm, mezi jednotlivými parcelami pak z drátěného pletiva, doplněné všude stejnými pojezdovými branami, zvonkovými panely, kójemi na popelnice a poštovními schránkami. Oplocení se dodávalo s pozemkem, žádný nebyl prodán bez něho. Dnes působí jako nepřehlédnutelný signál vzájemné dohody, nikoli prostředek svévolné sebeprezentace, jak často vidíme v jiných obytných souborech.

Občanská vybavenost, městský mobiliář

V satelitu nacházíme jen několik laviček na pečlivě vybraných místech. Záměr na menší sportovní areál, který zde měl stát, si developer rozmyslel. V jádrové obci totiž mezitím vzniklo velké volnočasové centrum a nedávalo žádný smysl mu konkurovat. Šťastnější se prý ukázalo přispět za tímto účelem do obecní pokladny. Přestože je tu osazena dopravní značka pro obytnou ulici, nikdo si tu na ulici nehraje, nedrandí tu na žádných prknech či bruslích, nejezdí na koloběžce, neválí hokej s tenisákem. Na vině je dlažba, zdá se, že asfalt by byl v takovém případě výrazně vhodnější (jakkoli pro někoho ovšem i méně půvabný).

Vlastní architektonické ztvárnění jednotlivých domů

Několik základních regulativů v  lokalitě je čitelných okamžitě: sklon střechy cca 42°, takřka jednotná výška hřebene, některé domy jsou podsklepené, ale nijak netrčí nad terén. Sporným zůstává regulativ, který tu předepisoval výrazně profilované tašky: mnohé domy to strhává k poněkud historizujícímu vzhledu, který je v rozporu s jejich jinak zcela soudobou koncepcí. Aspektem zásadní důležitosti je, že domy tu vznikly na základě individuálních projektů od architektů, jsou tedy jeden každý nositeli značné výtvarné kvality, zčásti ovšem podřízené jednotící myšlence.

Osobní ručení

Tajemství úspěchu obytného souboru netkví podle mého přesvědčení zásadně v žádném v předchozích aspektů (v mnohých obytných souborech je naoktrojováno v dobré víře i podstatně více všemožných regulativů), nýbrž hlavně v důvodu, že majitel realitní a developerské firmy, která celou věc realizovala, se tu rozhodl sám bydlet. Sám důsledně na vše dohlédl a dobrovolně se vystavil nemalému tlaku: kdyby vše dobře neskončilo, příjemnost jeho vlastního životního rámce by asi vzala hodně za své, včetně sousedských vztahů. Před podáním na stavební úřad se všemi svými klienty jejich projekty a návrhy neformálně probral, spolu s architektem a autorem urbanistické koncepce Ing. arch. Oldřichem Hyskem jim řadu nápadů vymluvil a těm, kteří si říci nedali, pozemky jednoduše neprodal. Lidé časem pochopili, že jim ten člověk ručí za hodně a začali obdivuhodně spolupracovat.

Upřímně přeji p. Ing. Pavlu Pubcovi, aby připravovaná II. etapa výstavby dopadla stejně povzbudivě, jako již takřka kompletně realizovaná etapa první.

Ing. arch. Jan Rampich

Atelier A.I.S
Písecká 506
386 01 Strakonice

www.ais-atelier.cz
tel. +420 603 836 860
mail: rampich.jan@tiscali.cz

 
 

Prohlédněte si další weby RK PUBEC: